İftar Etkinliğimiz

Falez Çelik Kapı & Deluxe Antalya Site Yönetimi iş birliği ile düzenlenen iftar organizasyonumuza katılım sağlayan tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Özdemir Ailesi (Falez Çelik Kapı) nin Allah hayırlarını kabul etsin.

Site Yönetimi Görevleri (Toplu yaşam alanları)

Toplu yaşam alanları olan apartman ve sitelerde, kanunlarda belirtilen belli-başlı standart işleri yürütmek üzere site yönetimi oluşturulması ve sitelerin kuruşundan işler hale gelmesine kadarki süreçlerde yetkili olarak iş ve işlemleri yapması gerekmektedir. Özellikle devlet kurumları ve yerel yönetimlerle ilişkilerde yetkili belirli kişilerin olması işlerin daha seri bitirilmesi için elzemdir. Aksi takdirde çok başlılık yeni sorunları da beraberinde getirebilmektedir.

Site yönetimi görevleri de tüm kat maliklerinin verdiği yetki ile kanunlar çerçevesinde yürütülen görevler olmaktadır. Bunların özellikle yöneticiler tarafından iyi bilinmesi, görevlerin aksamaması adına önem teşkil etmektedir.

Site yöneticilerinin bazen yapmaktan büyük keyif aldığı bazen ise büyük problemler yaşadığı görevleri;

  • Toplantılarda kat malikleri tarafından alınan kararları uygulamak
  • Ana gayrimenkul ve bağlı çevrenin kullanım,korunum, bakımı için uygun önlemleri almak
  • Periyodik bakım gerektiren asansör veya garaj kapısı birimlerin bakımlarını yaptırmak
  • Ana gayrimenkul ile ilgili çeşitli borç ve alacakların takip edilmesi
  • Kat malikleri ile yönetim arasındaki alacak-verecek durumlarını dengelemesi, borçlar ile ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunması
  • Banka hesaplarını şeffaf bir şekilde yönetmesi
  • Kat maliklerinin periyodik durumlar ve gerekli görülen durumlarda toplantılara çağrılması

Bu ve buna benzer birçok görev bulunan site yönetimlerinin Kat Malikleri Kanunu çevresinde yerine getirmekle sorumlu oldukları birçok görevi daha vardır.

Site Yöneticisinin Görevleri

Kat maliklerini temsilen, maliklerce seçilen site yöneticisinin görevleri ilgili mevzuatta belirtilmiştir. Resmi olarak noter onaylı şekilde tutulması gereken tüm defter ve dosyaların tutulması, işletme projesinin yapılması, toplantılarda hesaplarla ilgili açıklama yapması ve tüm süreçlerden kat maliklerini bilgilendirmesi önemli görevlerdir.

Site yöneticilerinin görev süresi boyunca yaptığı tüm harcamaları yeni yönetime devrederken genel kurulda ibra etmesi ve böylece hesapların devredilmesi şeffaflık ilkesine göre gereklidir. Böylece kat maliklerini temsil etme yetkisini elinde bulunduran site yöneticilerinin kanunların belirlediği çerçevenin dışına çıkmaması sağlanmış olmaktadır.

Site yöneticisi binalardan bağımsız ortak kullanım alanları ile ilgili de sorumluluklara sahiptir. Bu sorumluluklar havuz, park, bahçe gibi alanların temizliği, bakımı, ilaçlanması gibi faaliyetleri içerir. Herhangi bir aksaklık durumunda onarımlar yapılana kadar kat maliklerini bilgilendirmek de önemlidir. Bilgilendirme ilgili kanun ve yönetmeliklerde bina girişindeki uygun bir yere asılma suretiyle yapılır şeklinde olsa da teknolojinin gelişmesiyle birlikte artık WhatsApp gibi toplu iletişim yöntemleri ile de duyuruların bildirilmesi mümkün ve hızlı olmaktadır.

Site Yönetiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli husus mali denge olmaktadır. Günümüzde site yöneticileri ve kat malikleri arasında en fazla problem olan konu alacak-verecek konuları olmaktadır. Özellikle aidatların düzenli şekilde ödenmemesinden kaynaklanan sorunlar yönetimin kat maliklerinin borçları için icra girişiminde bulunmasıyla neticelenmektedir.

Bu hususta gerekli duyuruların yapılması ve ortak kararların uygulanması son derece önemlidir. Hukuk sınırları içinde kalarak ilgili girişimlerde bulunulması gerekir ki bu sonradan oluşacak yeni problemlerin önüne geçilmesi anlamına gelmektedir.

Site yönetiminde dikkat edilecek en önemli hususlardan bir tanesi de mali tablonun dengede tutulmasıdır. Yeterli bütçe olmaksızın acil olmadığı sürece harcama yapmak ekonomi dilinde israf olarak nitelendirilir. Site yönetimlerinin bu tip harcamalardan kaçınması gerekir.

Son dönemlerde özellikle gelir-gider dengesini sağlayamayan ve aralarında sürekli problem yaşanan apartman ve sitelerde artık Profesyonel Site Yönetimi yapılmaktadır. Bu alanda deneyimli site yönetim firmaları aracılığıyla hiçbir kat maliki aralarında sorun yaşamadan profesyonel bir yaklaşımla siteler yönetilmektedir. Yapılan incelemelerde profesyonel site yönetimine geçmiş apartman ve sitelerde, aidat toplanması gibi her türlü iş, işlem ve hizmetin daha sorunsuz şekilde yapıldığını göstermektedir.

Apartman Karar Defteri Nedir? (Hakkında ve Örnek)

Apartman ve sitelerin yönetimi ile ilgili en kapsamlı kanun olan Kat Mülkiyeti Kanununda belirtilen apartman yönetimi toplantıları ile genel kurul toplantılarının sonucunda alınan kararların işlendiği defter apartman karar defteridir. Bu defter sıradan bir defter olmamakla birlikte kesinlikle noter tarafından onaylı bir defter olmalıdır.

Apartman yönetiminin aldığı bütün kararların işlendiği, aynı zamanda apartmanın finans işlemlerinde gelir ve giderlerin kayıt şeklinde tutulduğu apartman karar defteri noter onaylı ve bittiğinde de yenisi tekrar noter onaylı olmak üzere kullanılmaktadır.

Apartmanla ilgili alınan bütün kararların bu deftere işlenmesi esastır. Özellikle kat maliklerini ilgilendiren alacak ve verecek gibi konularda yasal işlemlere dayanak teşkil etmesi açısından apartman karar defterinin düzenli tutulması son derece önemlidir. Bilindiği gibi apartmanlarda yılda en az bir kere toplantı yapılmaktadır. Bu toplantıda kullanılacak apartman karar defterinin nasıl tutulacağı veya nasıl hazırlanacağı ve nasıl onaylatılacağı ile ilgili bilgi ve yasal dayanak kat mülkiyeti kanununda 32. maddede yer almaktadır.

Böylece alınan kararlar net bir şekilde yazıya dökülmüş olur ve her bir sayfada hangi karar alındıysa daha sonraki işlemler için bu sayfa sayıları esas alınır Bu yüzden bütün sayfaların düzenli ve sıralı bir şekilde tutulması önemlidir. Dolayısıyla apartman karar defterinde sadece ön ve arka sayfaya değil sayı girilecek tüm sayfalara noterin mühür vurması önemlidir. Apartman karar defterlerinin sağlıklı şekilde kullanılması için yalnızca önemli kararların girilmesi gerekir.

Apartman karar defteri örneği

Apartman karar defteri örneğinde neler yazılacağı, nelerin olup olmayacağı gibi bilgiler bulunmaktadır. Apartmanda yaşayan kat maliklerini ilgilendiren konular yer alır. Bu karar defterinde yönetim seçimi, her yıl yönetim ve kat malikleri arasında yapılan toplantıda alınan kararlar, yapılan oylamalar, uygulamaların sonucu ve bunun sonucunda ortaya çıkan kararlar, oylama sonucunda yapılacak iş kabul edilmişse bunun belirtilmesi ve rahat kararı varsa bunun da belirtilmesi önemlidir. Apartman karar defterinde aynı zamanda yılsonunda kapatıldığını gösteren bir ibare veya yönetici notu yer almalıdır.

Apartman karar defteri güzel okunaklı bir yazıyla doldurulmalıdır. Bazen bilgisayar çıktısı alınıp uygun ebatlarda deftere yapıştırılabilmektedir. Bu da alınan kararların sağlıklı şekilde saklanması için uygun bir metot olmaktadır.

Apartman karar defteri kaybolursa ne olur?

Noter tarafından onaylanan ve resmi bir içerik taşıyan apartman karar defteri kaybolursa ne olur? Defterin bilgilerinin işlenmesi, noterde onaylanması ve alınan kararların doldurulması sorumluluğu tamamen apartman yöneticisindedir. Doğal olarak bu defterin saklanması ve korunması da yöneticinin sorumluluğundadır.

Defterin yıllık olarak kapatılması ve akabinde ilgili finans belgelerinin başka bir dosyada saklanması esastır. Eğer yönetici noterden defteri yıllık olarak kapatmazsa veya defteri ve diğer belgeleri saklamazsa kat mülkiyeti Kanunu’nun 33 maddesinde yer alan duruma göre cezalandırılır.

Peki defter kaybolduğunda ne yapmak gerekir? Defter kaybolduğunda yeniden bir defter temin edip notere yeniden onaylatmak gerekiyor. Tabii ki defterde yazılı olan, önceden alınmış bütün kararlar yeniden hem deftere işlenmelidir.

Özellikle anlaşmazlık çıkan konuların üzerine yasal yollardan gidilebilmesi için eski kararların yeni defterde de yeniden onaylatılmasına ihtiyaç vardır. Çünkü apartmanlarda yönetimin zafiyetinin dışında; apartman kurallarına uymayanlar, ortak yaşam alanlarını kuralına göre kullanmayanlar veya diğer ödemeler konusunda problem çıkartanlar olabilmektedir. Kat mülkiyeti Kanunu’na göre kurallara uymayanlar hakkında uygulanacak yaptırımlar için defterde karar alınması gerekir. Bu yüzden kararların deftere işlenmesi kadar önemli olan diğer bir husus da defterin saklanması ve korunmasıdır.

Site Yönetim Planı (Nedir? Nasıl Oluşur?)

Apartman ve sitelerde yöneticilik yapmak zaman ayırmayı ve fedakarlık yapmayı gerektirir. Bazen ailenize harcamanız gereken vakti apartmanın veya sitenin işleriyle uğraşarak geçirebilirsiniz. Bu sizin hem maddi hem de manevi olarak yıpranmanıza neden olabilir. Düzenli yürümeyen işler, toplanamayan aidatlar ve diğer harcamalar önceden planlanması gereken yönetimsel işlerdir. Bu yüzden yönetici seçildikten sonra yapılacak ilk iş site yönetim planı oluşturmaktır.

Bu çerçevede yasal zemine oturtularak hazırlanan site yönetim planı hem yöneticinin hem de apartman veya site sakinlerinin işini kolaylaştırır. Yönetimi dağınıklıktan ve zamansızlıktan kurtarır. Ailece yaşan tüm kat maliklerinin huzur ve rahatı için bu son derece önemlidir.

Site Yönetimi Planı Nedir?

Kat mülkiyeti kanununa göre, tüm kat maliklerinin oluşturduğu genel kurulun ana gündem maddelerinden biri de yönetici belirlenmesidir. Çoğunluğun katılımı ile başlayan genel kurul toplantısı esnasında siteyi veya apartmanı iki yıl süre ile yönetecek yeni veya eski isimler belirlenir. Yeni seçilen kişilerin ilk araştırdığı şey site yönetimi planı nedir konusudur. Bu araştırma sonucunda yönetimdeki kişiler, daha önce oluşturulmuş site yönetim planını kabul ederler ve aynen uygulamaya devam ederler ya da kendilerine uygun site yönetim planı 2017 dosyasını oluştururlar.

Site Yönetimi Planı Nasıl Oluşturulur?

İlgili kanun ve yönetmeliklerde de anlatıldığı gibi, seçimle iş başına gelen site veya apartman yönetimi, site yönetimi planı nasıl oluşturulur heyecanıyla kendi vizyonunu gösteren bir belge hazırlarlar. Bunun için kat maliklerinin beşte dördünün oy kullanması lazım. Bu yeter sayıya ulaşıldığında yöneticiler ve denetmenler toplantı gündem maddeleri konuşulduktan ve karar defterine yazıldıktan sonra gündemi değerlendirmeye çalışırlar. Site yönetim planı oluşturulup yeni dönemin yönetim anlayışı en somut ifadelerle belirtilir.

Site yönetimi planı nasıl oluşturulur konusunun en detaylı bilgiler kat mülkiyeti kanununda bulunmaktadır. İhtilafa gerek duyulmaksızın diğer kat maliklerinin de desteğini alarak oluşturulan site yönetim planı herkesi mutlu etmektedir. Site yöneticileri bu dengeyi iyi sağlamak durumundadır.

Site yöneticilerinin el kitabı olarak kabul ettiği kat mülkiyeti kanunu bir çok işin problemsiz halledilmesine yardımcı olmaktadır. Apartman veya site yöneticileri site yönetimi planı nerden alınır şeklindeki araştırmalarında mutlak kat mülkiyeti kanunu ile karşılaşmaktadır. En kanuni ve ikilemsiz ibarelerin yer aldığı kanun, apartman veya sitelerin günlük işlerinden, tadilat ve tamirat, bakım ve onarım gibi ekstrem durumlara da açıklık getirmektedir.

Site yönetim planı nerden alınır diye soruşturan site yöneticileri, bu planın içerisine iki yıllık tüm hedeflerini ve amaçlarını yerleştirir. Daha sonra sırası ve zamanı gelen tüm aktiviteler ve değişimler, ilgili site yönetimi planı 2017 içerisine kaydedilmelidir. Rutin işlerin yanı sıra yeni dönemde yapılacak yatırımlar, onarımlar ve diğer değişiklikler hakkındaki bilgiler de site yönetimi planı içerisinde olmalıdır.

Site Yönetimi Planı Değişikliği

Bilindiği gibi site genel kurulu normal ve önerilen dönem olan Ocak ayında toplanmaktadır. Bu genel kurulda yer alan kat maliklerinin yeni seçilen yöneticilerin kullanmak istemediği eski yönetim planını, eksiksiz olarak katılımın sağlandığı ilk genel kurulda, katılımcıların beşte dördünün oyu ile site yönetimi planı değişikliği gerçekleşebilmektedir.

Yeni site yönetimi planı gerçeklikten kopmadan, gelir-gider bütçesi yapılarak oluşturulmalıdır. Site ile ilgili yapılacak her türlü iş ve işlemin site yönetimi planında yer alması gerekir. Bu plan bina veya binaların giriş kısmında, herkesin okuyabileceği bir şekilde duyurulmalıdır. Site yönetim planı değişikliği yapıldıktan sonra geriye uygulamak kalmaktadır.

İLETİŞİM

SİTE YÖNETİMİ

+90 531 883 36 81

Göçerler Mah. 5379 Sok. No:19 Kepez

email

yonetim@deluxeantalya.com

© 2024 – Deluxe Antalya – Tüm Hakları Saklıdır

Designed by: Mert KARATAY

Compare Listings

Başlık Fiyat Durum Tip Alan Amaç Yatak Odası Banyo

Compare